Byggvarudeklaration

Tjänsten byggvarudeklaration vänder sig till producenter och leverantörer av varor och kemiska produkter som är avsedda för användning i byggande och fastighetsförvaltning.

Byggvarudeklarationer upprättas enligt gällande version av mallen för byggvarudeklartion som aktörer inom byggsektorn har tagit fram.

Som deklarant åtar vi oss att genom byggvarudeklaration:

 • bidra till att fabrikanten/leverantören får bättre kännedom om den egna varan/produktens miljöprestanda
 • upplysa fabrikanten/leverantören om eventuellt behov av substitution av ämnen med särskilt farliga egenskaper
 • underlätta för miljökommunikation mellan fabrikanten/leverantören och fastighetsägare, byggentreprenörer och konsulter.

1.   Ansvarsområde vid upprättande av byggvarudeklaration:

 • kännedom om gällande lagar och andra krav kring den aktuella varugruppen/produktgruppen.
 • inhämta relevant data från fabrikanten/leverantören i enlighet med lagkrav och efterfrågan från byggsektorns olika aktörer.
 • bistå fabrikanten/leverantören med rådgivning om byggsektorns behov av miljöinformation kring varor och produkter i olika skeden av byggprocessen
 • behandla varudata/produktdata med sekretess om fabrikanten/leverantören så kräver men upplysa fabrikanten/leverantören med exempel om så behövs om den data som denne begär behandla med sekretess är sådana data som allmänt redovisas av andra fabrikanter/leverantörer.
 • upprätta en byggvarudeklaration av hög kvalitet som bidrar till bättre kommunikation mellan fabrikanten/leverantören och användare.
 • bistå fabrikanten/leverantören med stöd i kommunikation med branschens aktörer.

2.   Befogenheter

som byggvarudeklarant ska vi kunna:

 • ta direktkontakt med fabrikanten eller dennes ombud som har tillgång till miljöinformation kring den vara/produkt som avser att deklareras
 • vid behov företräda kunden vid myndighetskontakter eller kontakt med varuanvändare/produktanvändare.

3.   Leverans

Byggvarudeklarationen levereras i pdf-format.