Byggvarudeklaration

Tjänsten byggvarudeklaration vänder sig till producenter och leverantörer av varor och kemiska produkter framförallt avsedda för användning i byggande och fastighetsförvaltning.

Byggvarudeklarationer upprättas enligt gällande version av  byggvarudeklaration, eBVD2015 och iBVD,  som aktörer inom byggsektorn respektive el- och VVS-branschen har tagit fram.

Som deklarant åtar vi oss att genom byggvarudeklaration:

 • bidra till att fabrikanten/leverantören får bättre kännedom om den egna varan/produktens miljöprestanda
 • upplysa fabrikanten/leverantören om eventuellt behov av substitution av ämnen med särskilt farliga egenskaper
 • underlätta för miljökommunikation mellan fabrikanten/leverantören och fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter och övriga användare.

1.   Ansvarsområde vid upprättande av byggvarudeklaration:

 • kännedom om gällande lagar och andra krav kring den aktuella varugruppen/produktgruppen.
 • inhämta relevant data från fabrikanten/leverantören i enlighet med lagkrav och efterfrågan från byggsektorns olika aktörer, el- och VVS-branschen.
 • bistå fabrikanten/leverantören med rådgivning om byggsektorns, el- och VVS-branschens behov av miljöinformation kring varor och produkter i t ex olika skeden av byggprocessen.
 • behandla varudata/produktdata med sekretess om fabrikanten/leverantören så kräver men upplysa fabrikanten/leverantören med exempel om så behövs om den data som denne begär behandla med sekretess är sådana data som allmänt redovisas av andra fabrikanter/leverantörer.
 • upprätta deklarationer av hög kvalitet som bidrar till bättre kommunikation mellan fabrikanten/leverantören och användare.
 • bistå fabrikanten/leverantören med stöd i kommunikation med branschens aktörer.

2.   Befogenheter

som miljödeklarant ska vi kunna:

 • ta direktkontakt med fabrikanten eller dennes ombud som har tillgång till miljöinformation kring den vara/produkt som avser att deklareras
 • vid behov företräda kunden vid myndighetskontakter eller kontakt med varuanvändare/produktanvändare.

3.   Leverans

Deklarationer publiceras i tillhörande databaser och levereras till kunden i pdf-format.