Miljöledning/Miljösamordning i byggprojekt

Miljöledning/miljösamordning innebär att skapa en överblick, struktur och prioritera miljöfrågorna i projekt samt koordinera deltagande aktörers insatser mot samma mål för att säkerställa en god energi- och miljöprestanda i slutprodukten ”den byggda miljön” och synliggöra detta i dokumentation eller märkning/klassning om kunden så önskar.

Projektets miljömål/krav klarläggs i ett miljöprogram och följs upp.

1.     Ansvarsområde för miljösamordnade är att:

  • bistå beställare/fastighetsägare med miljöledning i projekt
  • tillse att fastighetsägarens och eventuellt brukarens miljöintentioner (t.ex. miljöpolicy), verksamhetens krav, lagkrav och branschgemensamma åtagande, följs genom planering samt samordning och uppföljning av projektörer och entreprenörer.
  • bistå beställaren/projektledning med rådgivning rörande val av byggmaterial, energieffektivisering, innemiljö, utomhusmiljö, förorenad mark, myndighetsfrågor och andra relevanta miljörelaterade frågor i byggprojekt.

2.     Befogenheter

Vi ska i egenskap av miljösamordnare:

  • ha god insyn i projektet genom att delta i projekterings- och byggmöten och möten andra sakkunniga i projekt.
  • ha möjlighet att i ombyggnadsprojekt delta i miljöinventering som utförs av andra aktörer för bättre hantering av resultatet i projektering och utförande av ombyggnaden.
  • kunna bistå med myndighetskontakter för smidig hantering av miljöfrågor i projektet.
  • kunna godkänna mindre miljöavvikelser i samråd med beställarens projektledare eller annan av kundens utsedda representant för smidig hantering av miljöavvikelser i projekt.

3.     Rapportering

Miljösamordnare

  • stämmer av och rapporterar fortlöpande till beställaren, eller annan av kundens utsedda representant, om projektets miljömål uppnås eller inte.
  • upprättar slutrapport för miljöarbete i projektet i enlighet med projektets fastställda mål.