Säkerhetsdatablad

Tjänsten säkerhetsdatablad vänder sig till producenter/leverantörer av kemiska produkter och ska bidra till att producenten/leverantören får bättre kännedom om den egna produktens miljöprestanda samt upplyser användare om inneboende farliga egenskaper hos ämnen som ingår i produkterna och skyddsåtgärder för att förebygga hälso- och miljörisker.

Säkerhetsdatablad upprättas i enligt med CLP-förordningen (EG) nr1272/2008 och upplyser om klassificeringar av ingående ämnen i produkter enligt förordningen.

1.   Ansvarsområde vid upprättande av säkerhetsdatablad:

  • bistå producenten/leverantören med rådgivning om byggsektorns behov av miljöinformation kring  kemiska produkter i olika skeden av byggprocessen
  • kännedom om gällande lagar och andra krav kring den aktuella produktgruppen.
  • inhämta relevant data från producenten/leverantören efter samråd med kunden.
  • behandla produktdata med sekretess om kunden så kräver
  • upprätta en säkerhetsdatablad av hög kvalitet som bidrar till bättre hälso- och miljöskydd samt kommunikation mellan fabrikanten/leverantören och användare.
  • bistå producenten/leverantören med stöd i kommunikation med användare och myndigheter.

2.   Befogenheter

Vi ska kunna ha möjlighet att:

  • ta direktkontakt med fabrikanten eller dennes ombud som ha tillgång till information kring ingående ämnen i produkterna.
  • företräda kunden vid myndighetskontakter eller kontakt med produktanvändare.

3.   Leverans

Säkerhetsdatablad levereras i pdf-format